Učební texty a doporučené studijní materiály pro diplomanty, atestanty a postgraduální studenty.

 

Doc. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

2004

 

 

Paratuberkulóza

Mykobakteriózy

Infekce zvířat a lidí způsobované zástupci komplexu Mycobacterium avium a podmíněně patogenními mykobaktériemi

Infekce zvířat a lidí způsobované zástupci komplexu Mycobacterium tuberculosis

Chov dravých ptáků v zajetí: vybrané zdravotní problémy

 

 


Paratuberkulóza

 

Úvod

 

U domácích přežvýkavců se vyskytovala paratuberkulóza na území všech středoevropských států (Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko) zcela sporadicky a v České republice byla poprvé popsána u skotu až v roce 1962. V letech 1992 až 1996 byla v důsledku liberalizace obchodu s hospodářskými zvířaty (především skot, ovce kozy, ale také jelen lesní a další) paratuberkulóza zavlečena na naše území importy více než 30 tisíců přežvýkavců.

 

Ve volné přírodě a v oborách je zatím paratuberkulóza v České republice diagnostikována u volně žijících přežvýkavců ojediněle. Na farmách jelenovitých a v zoologických zahradách se však paratuberkulóza stejně jako i u nás celosvětově stává vážným ekonomickým problémem. Z důvodu častého dlouhého subklinického průběhu onemocnění u divokých přežvýkavců a nespolehlivosti intravitálních testů diagnostiky se velmi obtížně infekce způsobená Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis odhaluje a stejně obtížně se infikované stádo ozdravuje. U spárkaté zvěře byla paratuberkulóza popsána již v roce 1907, přičemž do současnosti byla prokázána u mnoha druhů divokých přežvýkavců.

 

Následně bylo v České republice zjištěno, že paratuberkulóza byla prostřednictvím pastvy a vyváženého hnoje na polní hnojiště rozvlečena i do populace volně žijících divokých přežvýkavců. Obchodem a výměnou zvířat často bez veterinárních osvědčení byla potom tato nákaza rozvlečena i v chovech oborních, farmových, zájmových a v zoologických zahradách.

 

Možnými zdroji infekce ve volné přírodě mohou být pro divoké přežvýkavce kromě domácích přežvýkavců i jiné druhy zvířat. Paratuberkulóza byla například prokázána ve Velké Británii u divokých králíků (Oryctolagus cuniculus), jejichž kolonie se nacházely na pastvinách skotu a u farmově chovaných jelenovitých, u nichž byla v minulosti diagnostikována paratuberkulóza. Následně byla paratuberkulóza zjištěna u predátorů těchto králíků, lišek obecných a hranostajů odchycených na různých infikovaných farmách skotu paratuberkulózou.

 

Cesty přenosu M. a. paratuberculosis

 

Původce paratuberkulózy je mimo hostitelský organizmus značně odolný. Na farmách skotu s diagnostikovanou paratuberkulózou může přežívat v trusu a v půdě na pastvině 9 až 11 měsíců, v kejdě 8 až 9 měsíců a v trusu při -14°C přežije dokonce jeden rok. M. a. paratuberculosis tedy není devitalizováno ani během zimního období. Proto při šíření paratuberkulózy u divokých přežvýkavců hraje významnou roli i způsob jejich chovu. Je nutno rozlišovat chov volný, oborní, farmový a v zoologických zahradách. Výskyt paratuberkulózy u divokých přežvýkavců úzce souvisí s infekčním tlakem, jehož intenzita je závislá na zdrojích M. a. paratuberculosis jak od živých zvířat, tak z prostředí.

 

Za nejvýznamnější zdroj původce nákazy je nutné považovat infikované zvíře vylučující M. a. paratuberculosis. To je schopno po vstupu do hostitelského organizmu po několik měsíců až let přežívat v makrofázích především mízních uzlin střevních. Po působení některých stresových faktorů (porod, těžké zimní období, dlouhodobě nepříznivě působící počasí, interkurentní bakteriální a virové infekce, parazitární choroby a další) dochází k propuknutí klinického onemocnění. Právě tato zvířata se potom stávají opakovaným a významným zdrojem M. a. paratuberculosis v populaci zvířat v přímém kontaktu a v zevním prostředí při nepřímém kontaktu.

 

Patogeneze paratuberkulózy

 

Hlavní cestou vstupu M. a. paratuberculosis do organizmu je trávicí trakt, který také bývá stejně jako u skotu a ostatních domácích přežvýkavců nejčastěji postižen. Mimo střevní trakt (především sliznice tenkého střeva a příslušné mízní uzliny) byla diseminovaná infekce prokázána u jelenů, daňků a koz. Velmi důležitý je průkaz M. a. paratuberculosis v mléčné žláze kozy, v děloze laně a ve varlatech kolouchů. Nákaza se tedy může stejně jako u skotu šířit zejména v době zvýšené pohlavní aktivity zvěře pohlavní cestou a v době kladení mláďat. K nakažení mláďat může docházet intrauterinně či po porodu přijímáním mateřského mléka jako u domácích přežvýkavců.

 

Klinické příznaky

 

Paratuberkulóza má dlouhou inkubační dobu od šesti měsíců do 15 let. Hlavním klinickým příznakem je oproti skotu, u kterého se velice často vyskytuje chronický průjem, jen chronické hubnutí. Pouze u 10 až 20% zvířat s klinickými příznaky se objevuje průjem nazelenalé barvy a vodnaté konzistence, potřísňující krajinu ocasu, hýždí a kaudální část zadních končetin. V důsledku hypoproteinémie se vyvine u některých zvířat s pokročilou vyhublostí mezisaniční otok. Nemocná zvěř vykazuje rovněž změny srsti, kdy dochází k opožděnému línání zimní srsti až do vytvoření alopetických ložisek a srst se stává hrubou, matnou a křehkou.

 

Patologicko-anatomické a histologické nálezy

 

Patologicko-anatomické změny u skotu se projevují hlavně chronickou granulomatózní enteritidou, která se liší podle druhů zvířat a u skotu dokonce podle plemenné příslušnosti (např. Jersey). U skotu bývá nejčastěji postižen konec jejuna a ileum (v Payerových plátech), jehož sliznice bývá zřasena a podslizniční vrstva zesílena zánětlivým infiltrátem. V pokročilém stádiu je nápadná svalová atrofie, úbytek tuku a podčelistní edém. Histologicky se prokazuje zkrácení, zesílení a deformace klků tenkého střeva a zánětlivý infiltrát s převahou makrofágů v podslizniční vrstvě. Barvením podle Ziehl-Neelsena lze v makrofázích prokázat acido-alkohol stabilní tyčky barvící se červeně.

 

Diagnostika

 

Podezření z infekce M. a. paratuberculosis je nutné vždy potvrdit přímým průkazem (histologicky nebo bakteriologicky) původce onemocnění. Pro odhalení infikovaných zvířat se používají rovněž nepřímé metody intravitální diagnostiky sledující stav buněčné nebo humorální imunity. Za nejvhodnější je však možné považovat kultivační vyšetření trusu, kterým je možné odhalit i klinicky zdravá zvířata vylučující původce paratuberkulózy, u nichž jsou často sérologická vyšetření negativní! U klinicky nemocných zvířat, vzhledem k dlouhodobé kultivaci trusu (min. tři měsíce), je vhodnější sérologické vyšetření, které je citlivější právě u klinicky nemocných zvířat.

 

Sérologické vyšetření

 

U divokých přežvýkavců jsou využívány sérologické testy již zavedené pro hospodářská zvířata. K detekci protilátek proti M. a. paratuberculosis se využívá metod IDT, RVK (reakce vazby komplementu) a ELISA. V raných stádiích infekce je hladina protilátek pod hranicí detekce těmito sérologickými metodami. Často se ale vyskytují nespecifické reakce po kontaktu zvířat s atypickými mykobaktériemi vyskytujícími se v prostředí. Proto tyto metody neumožňují odhalit všechna infikovaná zvířata a tedy ani ozdravení infikovaného stáda jelenovitých.

 

Bakteriologické vyšetření

 

Přímé mikroskopické vyšetření trusu a pitevního materiálu na přítomnost M. a. paratuberculosis je vhodné použít pouze při vyšetření klinicky nemocných divokých přežvýkavců, u nichž je možné předpokládat masivní vylučování původce trusem. K izolaci M. a. paratuberculosis z trusu či pitevního materiálu se využívá kultivačního vyšetření, které má specificitu 100 % oproti sérologickým metodám, jejichž specificita bývá podstatně nižší. K identifikaci izolátů slouží specifická inzerční sekvence IS900, která je obsažena v genomu původce paratuberkulózy.

 

Diagnostika paratuberkulózy u divokých přežvýkavců je však komplikována častým výskytem obtížně in vitro kultivovatelných kmenů M. a. paratuberculosis. Izolované mykobakteriální kmeny jsou identifikovány v testu dependence (růst subkultivací pouze na půdě se stimulátorem růstu – mykobaktinem).

 

Vakcinace

 

Vakcinace, využívající živé nebo mrtvé vakcíny s atenuovaným kmenem M. a. paratuberculosis, snižovala incidenci klinické paratuberkulózy, ale nechránila zvířata před subklinickými infekcemi. Navíc docházelo ve vakcinovaných chovech ke zkříženým reakcím při tuberkulinaci s bovinním tuberkulinem. Proto se od vakcinace proti paratuberkulóze v chovech přežvýkavé spárkaté zvěře stejně jako u domácích přežvýkavců postupně ustupuje.

 


Doporučená literatura

 

Soubor PPT:

Paratuberculosis in animals

http://centaur.vri.cz/news/prilohy/pril516.ppt

 

 

České publikace

 

Fixa, B. - Komárková, O. - Bedrna, J. - Švástová, P. - Rozsypalová, Z. - Pavlík, I.: Crohnova choroba a Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Česká a slovenská gastroenterologie, 54, 2000, 2, 56-61.

Fixa, B. - Komárková, O. - Bedrna, J. - Veselý, T. - Švástová P. - Rozsypalová, Z. - Pavlík, I.: Crohnova choroba a protilátky proti Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Česká a slovenská gastroenterologie, 54, 2000, 5, 175-179.

Lamka, J. - Kopečná, M. - Trčka, I. - Pavlík, I.: Je podceňování paratuberkulózy u přežvýkavců prozíravé? Svět Myslivosti. 2005, 6 (1), 7-11.

Macháčková, M. - Lamka, J. - Pavlík, I.: Mykobakteriální onemocnění spárkaté zvěře. Paratuberkulóza a její výskyt. Svět myslivosti, 2, 2001, 9, 6-8.

Macháčková, M. - Lamka, J. - Dočekal, J. - Liška, V. - Šmolík, J. - Fischer, O. - Pavlík, I.: Paratuberkulóza divokých přežvýkavců ve volné přírodě a v zajetí. Veterinářství, 2001, 51, 9, 395-408.

Pavlas, M. - Hanzlíková, M. - Štika, V. - Pavlík, I.: Výskyt, diagnostika a tlumení paratuberkulózy skotu v českých zemích a na Slovensku. Slovensky veterinársky časopis, 22, 1997, 4, 184-187.

Pavlík, I.: Paratuberkulóza - aktuální onemocnění skotu v České republice, Náš chov, 54, 1995, 6, 16-18.

Pavlík, I.: Příznaky paratuberkulózy přežvýkavců. Zemědělec, 4, 1996, 27, 6.

Pavlík, I. - Pavlas, M. - Bejčková, L.: Výskyt, ekonomický význam a diagnostika paratuberkulózy, Veterinarni Medicina, 39, 1994, 8, 451-496.

Pavlík, I. - Pavlas, M. - Fixa, B. - Komárková, O.: Výskyt Mycobacterium paratuberculosis u lidí. Česká a slovenská gastroenterologie, 48, 1994, 2, 79-81.

Pavlík, I. - Horváthová, A. - Bartl, J.: Paratuberkulóza přežvýkavců - aktuální hrozba pro Českou republiku. Farmář, 3, 1997, 3, 30-31.

Pavlík, I. - Bažant, J. - Vitásek, J. - Macháčková, M. - Mátlová, L. - Rozsypalová, Z. - Parmová, I.: Paratuberkulóza skotu dovezeného do České republiky. Veterinářství, 51, 2001, 4, 159-163.

Pavlík, I.: Ozdravování od paratuberkulózy v ČR. Náš chov, 62, 2002, 1, 10-15.

Pavlík, I.: Paratuberkulóza ovcí a koz, současná hrozba. Náš chov, 63, 2003, 8, 14-17.

Pavlík, I.: Výskyt původce paratuberkulózy u lidí nemocných Crohnovou chorobou. Veterinářství, 46, 1996, 5, 222.

Pavlík, I. - Rychlík, I. - Dvorská, L.: Certifikační program proti paratuberkulóze skotu a neúčinnost vakcinace při ozdravování infikovaných chovů skotu v Nizozemsku. Veterinářství, 47, 1997, 12, 529-530.

 

In English:

 

Amemori, T. - Matlova, L. - Fischer, O. A. - Ayele, W. Y. - Machackova, M. - Gopfert, E. - Pavlik, I.: Distribution of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in the gastrointestinal tract of shedding cows and its application to laparoscopic biopsy. Veterinarni Medicina, 42, 2004, 7, 225-236.

Ayele, W. Y. - Macháčková, M. - Pavlík, I.: The transmission and impact of paratuberculosis infection in domestic and wild ruminants. Veterinarni Medicina, 46, 2001, 7-8, 205-224.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/46-8-205.pdf

Ayele, W. Y. - Bartos, M. - Svastova, P. - Pavlik, I.: Distribution of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in organs of naturally infected bull-calves and breeding bulls. Veterinary Microbiology, 2004, 103, 209-217.

Ayele, W. Y. - Svastova, P. - Roubal, P. - Bartos, M. - Pavlik, I.: Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis cultured from locally and commercially pasteurized cow’s milk in the Czech Republic. Applied and Environmental Microbiology. 2005, 71, 3, 1210-1214.

Bull, T. - Hermon-Taylor, J. - Pavlik, I. - El-Zaatari, F. - Tizard, M.: Characterisation of IS900 loci in Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis and development of multiplex PCR typing. Microbiology, 146, 2000, 9, 2185-2197.

Faldyna, M. - Toman, M. - Pavlik, I.: Leukocyte counts and lymphocyte subpopulations in the peripheral blood of pygmy goats from infected herd with Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Veterinarni Medicina, 44, 1999, 9, 259-262.

Fischer, O. - Pavlik, I. - Horvathova, A. - Bartl, J. - Svastova, P. - Rozsypalova, Z. - Justova, M. - Matouskova, O.: Changes in the mucopolysaccharide composition of mucus in ileal mucosal goblet cells from cattle infected with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Veterinarni Medicina, 44, 1999, 9, 253-258.

Greig, A. - Stevenson, K. - Henderson, D. - Perez, V. - Hughes, V. - Pavlik, I. - Hines II, M. E. - Mc Kendrick, I. - Sharp, J. M.: An epidemiological study of paratuberculosis in wild rabbits in Scotland. Journal of Clinical Microbiology, 37, 1999, 6, 1746-1751.

Ikonomopoulos, J. - Gazouli, M. - Pavlik, I. - Bartos, M. - Zacharatos, P. - Xylouri, E. - Papalambros, E. - Gorgoulis, V.: Comparative evaluation of PCR assays for the robust molecular detection of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Journal of Microbiological Methods, 56, 2004, 315-321.

Kennedy, D. J. - Benedictus, G.: Control of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in agricultural species. Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 20, 2001, 1, 151-179.

Machackova, M. - Svastova, P. - Lamka, J. - Parmova, I. - Liska, V. - Smolik, J. - Fischer, O. A. - Pavlik, I.: Paratuberculosis in farmed and free-living wild ruminants in the Czech Republic (1999-2001). Veterinary Microbiology, 2004, 101 (4), 225-234.

Machackova-Kopecna, M. - Bartos, M. - Straka, M. - Ludvik, V. - Svastova, P. - Alvarez, J. - Lamka, J. - Trcka, I. - Treml, F. - Parmova I. - Pavlik, I.: Paratuberculosis and avian tuberculosis infections in one red deer farm studied by IS900 and IS901 RFLP analysis. Veterinary Microbiology, 2005, 105, 261-268.

Pavlik, I. - Bejckova, L. - Pavlas, M. - Rozsypalova, Z. - Koskova, S.: Characterization by restriction endonuclease analysis and DNA hybridization using IS900 of bovine, ovine, caprine and human dependent strains of Mycobacterium paratuberculosis isolated in various localities. Veterinary Microbiology, 45, 1995, 4, 311-318.

Pavlik, I. - Horvathova, A. - Dvorska, L. - Bartl, J. - Svastova, P. - Du Maine, R. - Rychlik, I.: Standardisation of Restriction fragment length polymorphism for Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis. Journal of Microbiological Methods, 38, 1999, 1-2, 155-167.

Pavlik, I. - Rozsypalova, Z. - Vesely, T. - Bartl, J. - Matlova, L. - Vrbas, V. - Valent, L. - Rajsky, D. - Mracko, I. - Hirko, M. - Miskovic, P.: Control of paratuberculosis in five cattle farms by serological tests and faecal culture during the period 1990-1999. Veterinarni Medicina, 45, 2000, 3, 61-70.

Pavlik, I. - Bartl, J. - Dvorska, L. - Svastova, P. - Du Maine, R. - Machackova, M. - Ayele, W. Y. - Horvathova, A.: Epidemiology of paratuberculosis in wild ruminants studied by restriction fragment length polymorphism in the Czech Republic during the period 1995-1998. Veterinary Microbiology, 77, 2000, 3-4, 231-251.

Pavlik, I. - Matlova, L. - Bartl, J. - Svastova, P. - Dvorska, L. - Whitlock, R.: Parallel faecal and organ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis culture of different productivity types of cattle. Veterinary Microbiology, 77, 2000, 3-4, 309-324.

Pavlik, I. - Rozsypalova, Z. - Matlova, L. - Machackova, M. - Fischer, O. - Valent, L. - Rajsky, D. - Mracko, I. - Hirko, M. - Miskovic, P.: Control of paratuberculosis in five cattle farms and the findings of new infected animals during 1990-2000. International Dairy Federation (IDF) Symposium on Mycobacterium paratuberculosis: On-farm control and diagnosis of paratuberculosis. January 27th, 2001, Brussels, Belgium. Bulletin of the International Dairy Federation, 364/2001, 56-59.

Toman, M. - Faldyna, M. - Pavlik, I.: Immunological characteristics of cattle with Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 6, 147-154.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-6-147.pdf

 

 


Mykobakteriózy

 

Úvod

 

U prasat, vzácně i u skotu a dalších zvířat bývají často zjišťovány tuberkulózní změny v mízních uzlinách trávicího ústrojí, někdy i v mízních uzlinách hlavových jejichž původcem jsou atypické, nebo také podmíněně patogenní mykobaktérie z vnějšího prostředí (nejčastěji M. avium subsp. hominissuis, M. intracellulare, M. chelonae, M. fortuitum a další).

 

U psů a koček mohou atypické mykobaktérie také vyvolávat zdravotní problémy. Mykobaktérie nejčastěji pronikají do organismu přes kožní zranění, kde vyvolávají místní, v některých případech i celkové změny. U lovecky upotřebitelných psů je největší riziko infekce při norování a společných lovech na černou zvěř, kdy často dochází ke kožním poraněním a zároveň ke kontaminaci z vnějšího prostředí (zemina, voda a bahno). Proto je nutné každé zranění vydesinfikovat. Z hlediska laboratorní diagnostiky je v některých případech značně obtížné od sebe rychle a spolehlivě odlišit tyto atypické mykobaktérie pro jejich velkou příbuznost. Proto tyto druhy mykobaktérií nejvíce komplikují posuzování poživatelnosti produktů na jatkách a postup při ozdravování postižených chovů. Ve zcela výjimečných případech může u zvířat infikovaných atypickými mykobaktériemi dojít při jejich oslabení ke stejnému onemocnění jako při aviární tuberkulóze.

 

Mykobakteriózy se u divokých zvířat vyskytují zcela ojediněle. Nález těchto tuberkulózních změn v parenchymatózních orgánech a mízních uzlinách zvířat byl zatím popsán pouze u jezevců v Irsku a ve Velké Británii a u divokých prasat v Evropě. V České republice bylo zatím zjištěno zcela ojediněle u divokých prasat. Z divokých zvířat se však relativně často vyskytuje u chladnokrevných živočichů (především u akvarijních sladkovodních a mořských ryb). Onemocnění se patologicko-anatomicky projeví především u imunitně oslabených jedinců. Praktický význam je u divokých zvířat z hlediska ohrožení jejich života malý.

 

Při veterinárně-hygienické prohlídce a posuzování zvěřiny je nutné při objasňování zdrojů původců tuberkulózních změn brát v úvahu také jiné druhy mykobaktérií a jiné druhy baktérií. U domácích prasat byl popsán rovněž Rhodococcus equi, který je běžně obsažen v půdě a může hrát za určitých okolností (znečištění potravy půdou) při tvorbě tuberkulózních změn u prasat významnou roli. Vzhledem k získávání potravy u prasat divokých je proto možné předpokládat i jeho izolaci.

 

Zdrojem atypických mykobaktérií je nejčastěji vnější prostředí, kterým může být rašelina, substráty z listí a dalších tlejících organických zbytků v listnatých a jehličnatých porostech, bahno kališť a další. Za „transportní médium“ mykobaktérií je považována především voda. Podmíněně patogenní mykobaktérie byly izolovány prakticky ze všech různých vod (povrchová sladká, mořská, brakická, studniční, říční, potoční a další) kromě vody pocházející z Artézských studní, tedy vody získané z vrtů několik set metrů hlubokých.

 


Doporučená literatura

 

Soubor PPT:
Tuberculous lesions in pigs: risk factors of deep litter, feeding with peat and kaolin as a supplement

http://centaur.vri.cz/news/prilohy/pril517.ppt

 

České publikace

 

Horváthová, A. - Kazda, J. - Bartl, J. - Pavlík, I.: Výskyt podmienečne patogénnych mykobaktérií v prostredí a ich vplyv na živý organizmus. Veterinární Medicina, 42, 1997, 7, 191-212.

Knotek, Z. - Čížek, A. - Modrý, D. - Jahoda, J. - Pavlík, I.: Veterinární péče v chovu plazů IV-infekční nemoci. Veterinářství, 42, 1992, 5, 179-182.

Mátlová, L. - Fischer, O. - Kazda, J. - Kaustová, J. - Bartl, J. - Horváthová, A. - Pavlík, I.: Výskyt mykobakterií u bezobratlých a poikilotermních živočichů a jejich význam při infekci zvířat a lidí. Veterinarni Medicina, 43, 1998, 4, 115-132.

Mátlová, L. - Dvorská, L. - Bartoš, M. - Pavlík, I.: Tuberkulóza prasat - nejčastější zdroje infekce. Šlechtitel (Genoservis, a.s. Olomouc), červen 2003, 50-52.

Pavlík, I. - Bartl, J. - Franta, V. - Mátlová, L. - Dvorská, L. - Ayele, W. Y. - Bureš, F. - Šmolík, J. - Kostka, F.: Význam přikrmování rašeliny při tvorbě tuberkulózních změn v mízních uzlinách prasat. Veterinářství, 49, 1999, 11, 466-468.

Novotný, L. - Mátlová, L. - Pavlík, I.: Mykobakterióza ryb jako zoonóza. Praktický lékař, 2004, 5, 247-249.

 

Anglické publikace

 

Fischer, O. - Mátlová, L. - Dvorská, L. - Švástová, P. - Bartl, J. - Melichárek, I. - Weston, R. T. - Pavlík, I.: Diptera as vectors of mycobacterial infections in cattle and pigs. Medical and Veterinary Entomology, 15, 2001, 2, 208-211.

Fischer, O. A. - Matlova, L. - Bartl, J. - Dvorska, L. - Svastova, P. - Du Maine, R. - Melicharek, I. - Bartos, M. - Pavlik, I.: Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) and mycobacteria. Veterinary Microbiology, 91, 2003, 4, 325-338.

Fischer, O. A. - Matlova, L. - Dvorska, L. - Svastova, P. - Pavlik, I.: Nymphs of the Oriental cockroach, Blatta orientalis as passive vectors of causal agents of avian tuberculosis and paratuberculosis. Medical and Veterinary Entomology, 17, 2003, 2, 145-150.

Fischer, O. A. - Matlova, L. - Dvorska, L. - Svastova, P. - Bartl, J. - Weston, R. T. - Pavlik, I.: Blowflies Calliphora vicina and Lucilia sericata as passive vectors of Mycobacterium avium subsp. avium, M. aparatuberculosis and M. ahominissuis. Medical and Veterinary Entomology, 2004, 18 (2), 116-122.

Fischer, O. A. - Matlova, L. - Dvorska, L. - Svastova, P. - Peral, D. L. - Weston, R. T. - Bartos, M. - Pavlik, I.: Beetles as possible vectors of infections caused by Mycobacterium avium species. Veterinary Microbiology, 2004, 102, 247-255.

Lescenko, P. - Matlova, L. - Dvorska, L. - Bartos, M. - Vavra, O. - Navratil, S. - Novotny, L. - Pavlik, I.: Mycobacterial infection in aquarium fish. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 3, 71-78.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-3-71.pdf

Novotny, L. - Dvorska, L. - Lorencova, A. - Beran, V. - Pavlik, I.: Fish: a potential source of bacterial pathogens for human beings. Veterinarni Medicina, 2004, 49 (9), 343-358. http://www.vri.cz/docs/vetmed/49-9-343.pdf

 


 

Infekce zvířat a lidí způsobované zástupci komplexu Mycobacterium avium a podmíněně patogenními mykobaktériemi

Úvod

 

Aviární tuberkulóza patří k závažným onemocněním především v chovech drůbeže, bažantů a v chovech domácích prasat. Původcem onemocnění je poddruh Mycobacterium avium subsp. avium (serotypů 1 až 3, obsahující inzerční sekvenci IS901), který způsobuje v infikovaných chovech závažné zdravotní problémy a značné ekonomické ztráty. Ozdravení od aviární tuberkulózy drůbeže ve velkochovech bylo úspěšně zvládnuto již před desítkami let zavedením systému velkovýrobní technologie s relativně rychlou obměnou dospělých jedinců. S prodlužujícím se věkem ptáků totiž roste riziko vylučování M. a. avium v trusu, které je většinou zjišťováno u slepic starších dvou až tří let.

 

Původce aviární tuberkulózy se vyznačuje značnou odolností v zevním prostředí, která je dokonce větší než odolnost původce bovinní tuberkulózy. Například ve vodě v závislosti na místních podmínkách je schopen přežívat až 417 dnů, v půdě výběhů až 792 dnů, v podestýlce až 487 dnů, v tělech infikované uhynulé drůbeže zahrabaných do hloubky 60 cm dokonce až 822 dnů. Sluneční světlo ničí původce jen po delší době přímého působení. Při teplotách blízkých bodu varu je původce ničen za několik vteřin. Z dezinfekčních prostředků jsou proti původcům tuberkulózy obecně nejúčinnější chlorové preparáty aktivované amonnými solemi, například čpavkem. V našich podmínkách se nejvíce osvědčil 2,5% Chloramin aktivovaný čpavkem, nebo 0,5 až 1% kyselina peroctová. Z těchto poznatků epizootologicky charakterizujících původce onemocnění vyplývá i jeho nebezpečnost.

 

Šíření původce aviární tuberkulózy

 

V infikované populaci především s větší koncentrací dochází k rychlému infikování většiny jedinců, u kterých jsou z důvodů chronicity onemocnění zjišťovány klinické příznaky až u starších jedinců.

 

Divocí volně žijící nebo v zajetí chovaní ptáci a domácí drůbež jsou nejčastějším a nejzávažnějším zdrojem infekce pro ostatní zvířata. Původce aviární tuberkulózy je vylučován hlavně trusem, vejci, nebo je jím infikováno maso a parenchymatózní orgány ptáků. Toto vylučování je zapříčiněno relativně zhoubným průběhem infekce, která je chronická a většinou progresivní. Dalším závažným zdrojem M. a. avium může být také krmivo, voda a stájové prostředí (žlaby, napáječky a další) infikované ptačím trusem. V malých chovech drůbeže jsou potom nejčastějším zdrojem M. a. avium nechráněné výběhy a krmítka kontaminovaná trusem divokých ptáků.

 

Podle současných poznatků mohou být zdrojem M. a. avium pro divoká zvířata chovaná v zajetí také drobní obratlovci (především hlodavci a hmyzožravci), kteří v podzimních měsících migrují do hospodářských budov a stájí se zvířaty. V oborách, na farmách a v zoologických zahradách se stahují do seníků a ke krmelcům. Infikovaní jedinci jsou potom v pokročilém stádiu infekce zesláblí a apatičtí, čímž se stávají častou kořistí divokých prasat a predátorů. Současně také ztrácí plachost a přibližují se k místům s dostatkem potravy. Těmi jsou především zemědělské a hospodářské objekty (kravíny, stáje s prasaty, koryta s krmivem na dvorech s volně chovanou domácí drůbeží), určitá místa na pastvinách (místa pro shromažďování zvířat s přikrmováním koncentrovaného krmiva a napájecím zařízením), v oborách, na farmách a v zoologických zahradách (všechna zařízení, která poskytují volný přístup ke krmivu: seníky, lizy, koryta a další).

 

U divokých prasat se při diferenciální diagnostice bovinní tuberkulózy v tuberkulózních změnách v parenchymatózních orgánech a v mízních uzlinách často zjišťuje původce aviární tuberkulózy. Tím jsou tato prasata s největší pravděpodobností infikována jednak pozřením výše uvedených divokých zvířat ve volné přírodě, ale také ulovením infikovaných starých bažantů v okolí bažantnic, nebo pozřením orgánů infikovaných zvířat ponechaných na újedi. Při nákupu starších bažantů, nebo koroptví, nebo krocanů není možné vyloučit ani zavlečení infekce s nevyšetřenými nebo v intravitálních testech nereagujícími ptáky. Tyto případy přenosu infekce byly zjištěny v České republice především při prodeji vodních ptáků mezi jednotlivými zoologickými zahradami.

 

Na dalším šíření M. a. avium mezi jednotlivými ptáky v hejnu domácí drůbeže se podílí především starší jedinci, kteří jsou v kontaktu s mladými kuřicemi či mladšími nosnicemi. Zejména starší chovatelé ponechávají i několikaleté slepice v hejnu, přestože tito jedinci pak představují pro chov největší riziko rozvlečení infekce.

 

Psi a kočky jsou k původci aviární tuberkulózy značně přirozeně rezistentní. Přesto popsané případy dokazují, že k onemocnění může dojít a způsobit závažné zdravotní problémy. Nejčastěji bývá postižen střevní trakt, méně často dýchací aparát a kůže. Zdrojem infekce bývají živí nebo uhynulí nakažení ptáci, které mohou kočky a psi pozřít.

 

Z domácích zvířat jsou k aviární tuberkulóze nejvíce vnímavá prasata. Z ptáků jsou nejvnímavější druhy hrabavé drůbeže, méně vnímavými druhy jsou vrabci domácí a polní a racek chechtavý. Poměrně rezistentními jsou vodní ptáci především vrubozubí a zástupci čeledi Měkkozobí (holub domácí a hrdlička zahradní) a havran polní.

 

Prevence aviární tuberkulózy

 

Je třeba eliminovat zdroje a cesty šíření tuberkulózy do chovů zvířat. Primárním zdrojem jsou nemocná zvířata. Z tohoto důvodu je nutné doplňovat chovy jen zvířaty zdravými, pocházejícími z nezamořeného prostředí. Zdravá zvířata je nutno chránit před kontaktem s možnými zdroji onemocnění (domácí i volně žijící zvířata, krmivo, stelivo a voda). Součástí těchto ochranných opatření jsou potom pravidelné tuberkulinace a stálá kontrola Veterinární hygienické služby při jateční prohlídce masa a orgánů zvířat (odběr změněných mízních uzlin a případně orgánů pro laboratorní určení původce). Nejvýznamnější prevencí proti aviární tuberkulóze v malých chovech drůbeže a v bažantnicích je rychlá obměna hejna. V praxi to znamená umístění nově nakoupených kuřic připravených pro snůšku do čistého, nejlépe vydezinfikovaného prostředí. Před přikoupením nových kuřic je vhodné vyřadit všechny staré nosnice z chovu.

 

Z poznatků o dlouhodobém přežívání původce v zevním prostředí je tedy patrné, jak je obtížné ozdravit chov infikovaný aviární tuberkulózou. Pro včasnou diagnostiku onemocnění je proto nutná kontrola a došetřování všech změn v orgánech organizovaných do drobných uzlíků. S tím souvisí i nutnost prevence, která spočívá v ochraně chovů před zavlečením infikovanými zvířaty. V chovech prasat případně i u jiných vnímavých druhů zvířat je účelné zamezení přístupu volně žijících ptáků (vlaštovky, vrabci, hrdličky), neboť prostřednictvím trusu infikovaných jedinců, který se dostane do žlabů, stájového prostředí nebo do krmiva, mohou být nakažena i zdravá zvířata.

 


Doporučená literatura

 

České publikace

 

Bartl, J. - Pavlík, I. - Švástová, P.: Aviární tuberkulóza zvířat - aktuální onemocnění současnosti. Farmář, 3, 1997, 3, 39-40.

Bartl, J. - Horváthová, A. - Pavlík, I.: Tuberkulózní změny u prasat a zdroje infekce - nebezpečí hluboké podestýlky. Farmář, 3, 1997, 11, 63-64.

Havelková, M. - Švástová, P. - Bartl, J. - Pavlík, I.: Význam atypických mykobakterií u pacientů s HIV/AIDS. Veterinářství, 48, 1998, 5, 187-189.

Horváthová, A. - Kazda, J. - Bartl, J. - Pavlík, I.: Výskyt podmienečne patogénnych mykobaktérií v prostredí a ich vplyv na živý organizmus. Veterinární Medicina, 42, 1997, 7, 191-212.

Macháčková, M. - Lamka, J. - Pavlík, I.: Mykobakteriální onemocnění spárkaté zvěře. Tuberkulóza ptáků. Svět myslivosti, 3, 2002, 1, 10-11.

Mátlová, L. - Alexa, M. - Pavlík, I.: Tuberkulóza - stálé nebezpečí pro chovy prasat v České republice. Náš chov, 63, 2003, 1, 16-21.

Pavlík, I. - Bartl, J. - Dvorská, L. - Švástová, P. - Havelková, M. - Šlosárek, M. Současný zdravotní význam a identifikace kmenů komplexu Mycobacterium avium u zvířat a lidí. Remedia Klinická mikrobiologie, 3, 1999, 1, 5-12.

Pavlík, I. - Ayele, W. Y. - Dvorská, L. - Mátlová, L. - Oktábcová, L. - Paleček, K. - Švec, V. - Konopa, M. - Dočekal, J. - Vraj, L.: Mykobakteriální infekce prasat v České republice v letech 1989-1999. Veterinářství, 50, 2000, 5, 194-198.

Pavlík, I. - Jahn, P. - Chvátal, O. - Kalová, L. - Mátlová, L. - Dvorská, L. - Treml, F. - Nesňalová, E. - Novotný, L. - Halouzka, R.: Plicní tuberkulóza u koně způsobená původcem aviární tuberkulózy. Veterinářství, 2005, 55, 3, 140-145.

 

 

Anglické publikace

 

Bartos, M. - Falkinham III, J. O. - Pavlik, I.: Mycobacterial catalases, peroxidases, and superoxide dismutase and their effects on virulence and isoniazid-susceptibility in mycobacteria. Veterinarni Medicina, 2004, 49 (5), 161-170.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/49-5-161.pdf

Dvorska, L. - Parmova, I. - Lavickova, M. - Bartl, J. - Vrbas, V. - Pavlik, I.: Isolation of Rhodococcus equi and atypical mycobacteria from lymph nodes of pigs and cattle in herds with the occurrence of tuberculoid gross changes in the Czech Republic over the period 1996 - 1998. Veterinarni Medicina, 44, 1999, 11, 321-330.

Dvorska, L. - Matlova, L. - Bartos, M. - Parmova, I. - Bartl, J. - Svastova, P. - Bull, T. J. - Pavlik, I.: Study of Mycobacterium avium complex strains isolated from cattle in the Czech Republic between 1996 and 2000. Veterinary Microbiology, 99, 2004, 3-4, 239-250.

Dvorska, L. - Bartos, M. - Ostadal, O. - Kaustova, J. - Matlova, L. - Pavlik, I.: IS1311 and IS1245 restriction fragment length polymorphism analyses, serotypes, and drug susceptibilities of Mycobacterium avium complex isolates obtained from a human immunodeficiency virus-negative patient. Journal of Clinical Microbiology, 40, 2002, 10, 3712-3719.

Dvorska, L. - Bull, T. J. - Bartos, M. - Matlova, L. - Svastova, P. - Weston, R. T. - Kintr, J. - Parmova, I. - Van Soolingen, D. - Pavlik, I.: A standardised restriction fragment length polymorphism (RFLP) method for typing Mycobacterium avium isolates links IS901 with virulence for birds. Journal of Microbiological Methods, 55, 2003, 1, 11-27.

Fischer, O. - Matlova, L. - Bartl, J. - Dvorska, L. - Melicharek, I. - Pavlik, I.: Findings of Mycobacteria in insectivores and small rodents. Folia Microbiologica, 45, 2000, 2, 147-152.

Jesenská, A. - Bartoš, M. - Czerneková, V. - Rychlík, I. - Pavlík, I. - Damborský, J.: Cloning and expression of the haloalkane dehalogenase gene dhmA from Mycobacterium avium N85 and preliminary characterization of DhmA. Applied and Environmental Microbiology. 68, 2002, 8, 3724-3730.

Machackova-Kopecna, M. - Bartos, M. - Straka, M. - Ludvik, V. - Svastova, P. - Alvarez, J. - Lamka, J. - Trcka, I. - Treml, F. - Parmova I. - Pavlik, I.: Paratuberculosis and avian tuberculosis infections in one red deer farm studied by IS900 and IS901 RFLP analysis. Veterinary Microbiology, 2005, 105, 261-268.

Matlova, L. - Dvorska, L. - Palecek, K. - Maurenc, L. - Bartos, M. - Pavlik, I.: Impact of sawdust and wood shavings in bedding on pig tuberculous lesions in lymph nodes, and, IS1245 RFLP analysis of Mycobacterium avium subsp. hominissuis of serotypes 6 and 8 isolated from pigs and environment. Veterinary Microbiology, 2004, 102, 227-236.

Matlova, L. - Dvorska, L. - Bartos, M. - Docekal, J. - Trckova, M. - Pavlik, I.: Tuberculous lesions in pig lymph nodes caused by kaolin fed as supplement. Veterinarni Medicina, 2004, 49 (10), 379-388.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/49-10-379.pdf

Matlova, L. - Dvorska, L. - Ayele, W. Y. - Bartos, M. - Amemori, T. - Pavlik, I.: Distribution of Mycobacterium avium complex isolates in tissue samples of pigs fed peat naturally contaminated with mycobacteria a supplement. Journal of Clinical Microbiology, 2005, 43, 3, 1261-1268.

Matlova, L. - Dvorska, L. - Bartl, J. - Bartos, M. - Ayele, W. Y. - Alexa, M. - Pavlik, I. Mycobacteria isolated from the environment of pig farms in the Czech Republic during the years 1996 to 2002. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 12, 343-357.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-12-343.pdf

Pavlik, I. - Svastova, P. - Bartl, J. - Dvorska, L. - Rychlik, I.: Relationship between IS901 in the Mycobacterium avium complex strains isolated from birds, animals, humans and environment and virulence for poultry. Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, 7, 2000, 2, 212-217.

Pavlik, I. - Dvorska, L. - Matlova, L. - Svastova, P. - Parmova, I. - Bazant, J. - Veleba, J.: Mycobacterial infections in cattle in the Czech Republic during 1990-1999. Veterinarni Medicina, 47, 2002, 9, 241-250.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-9-241.pdf

Pavlik, I. - Matlova, L. - Dvorska, L. - Bartl, J. - Oktabcova, L. - Docekal, J. - Parmova, I.: Tuberculous lesions in pigs in the Czech Republic during 1990-1999: occurrence, causal factors and economic loses. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 5, 113-125.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-5-113.pdf

Pavlik, I.: Kazda J.: The Ecology of Mycobacteria (book review). Veterinarni Medicina, 47, 2002, 7, 211-212.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-7-211.pdf

Svastova, P. - Pavlik, I. - Bartos, M.: Rapid differentiation of Mycobacterium avium subsp. avium and Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis by amplification of insertion element IS901. Veterinarni Medicina, 47, 2002, 5, 117-121.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-5-117.pdf

Trckova, M. - Matlova, L. - Dvorska, L. - Pavlik, I.: Kaolin, bentonite, and zeolites as feed supplements for animals: health advantages and risks. Veterinarni Medicina, 2004, 49 (10), 389-399.

http://www.vri.cz/docs/vetmed/49-10-389.pdf

Van Soolingen, D. - Bauer, J. - Leăo, S. - Pavlik, I. - Vincent, V. - Rastogi, N. - Gori, A. - Bodmer, T. - Garzelli, C. - Garcia, M. J.: IS1245 Restriction fragment length polymorphism typing of Mycobacterium avium isolates: proposal for standardization. Journal of Clinical Microbiology, 36, 1998, 10, 3051-3054.


Infekce zvířat a lidí způsobované zástupci komplexu Mycobacterium tuberculosis

 

 

Úvod do současné taxonomie

 

Mezi zástupce komplexu M. tuberculosis (MTC), kteří obsahují specifickou inzerční sekvenci IS6110, jsou v současné době řazeni (Dvorska et al., 2001; Aranaz et al., 2003):

 

M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti, M. canetti, M. caprae a M. pinnipedi (dříve označovaný genotyp „seal - tuleň“ druhu M. tuberculosis).

 

Současná epizootologická situace bovinní tuberkulózy skotu v České republice

 

Současná epizootologická situace bovinní tuberkulózy skotu v České republice je velice příznivá, jak vyplývá z přiložených publikací. Od 31.3.2004 je proto také Česká republika řazena mezi země Evropské Unie prosté bovinní tuberkulózy.

 

Komentář k přiloženým publikacím

 

Proto práce naší laboratoře byla v této oblasti soustředěna do několika směrů:

 

1. Shrnutí literárních údajů a poznatků z návštěv konferencí příp. zahraničních laboratoří o bovinní tuberkulóze lidí a jejich zpřístupnění široké veterinární veřejnosti v populárně odborných časopisech (např. Veterinářství, Zemědělec, Farmář a další).

2. Shrnutí poznatků o využití metod molekulární biologie při studiu epidemiologie bo-vinní tuberkulózy, které bylo publikováno formou kapitoly v přehledném článku ve Veterinární medicíně.

3. Shrnutí a analýza laboratorních vyšetření dosažených ve všech veterinárních labora-tořích SVÚ a VÚVeL v Brně a v humánních laboratořích při diagnostice bovinní tu-berkulózy lidí a zvířat v období po utlumení bovinní tuberkulózy v České republice. Tyto poznatky byly zveřejněny populární formou v časopisu Veterinářství, Farmáři, Praktickém lékaři a dalších časopisech a pro zahraniční čtenáře ve Veterinární medicíně.

4. Poskytnutí aktuálních údajů SVS ČR o bovinní tuberkulóze, což bylo učiněno formou studií v letech 1997 a 1998.

 

Na základě výše uvedených poznatků je stálé nebezpečí vzniku nových ohnisek bovinní tu-berkulózy u domácích zvířat v České republice představováno několika následujícími fakto-ry:

 

1. Zvířata z volné přírody se vyšetřují laboratorně na výskyt bovinní tuberkulózy zcela spo-radicky. Přitom v roce 1991 byl izolován kmen M.bovis z patologicko-anatomicky změněných orgánů uhynulého jelena evropského (Cervus elaphus) v působnosti OVS Chomutov a u kozy bezoárové v působnosti OVS Břeclav. Nejsou známy výsledky vyšetření na bovinní tuberkulózu u divokých prasat v České republice, přestože na Slovensku byla u divokých prasat ve více než 10 případech infekce M. bovis prokázána.

2. Oborově chovaná zvěř představuje rovněž nebezpečí možnosti vzplanutí infekce. Proto je nutné zajistit sledování zdravotního stavu v oborách zejména při veterinárně-hy-gienickém posuzování uhynulé nebo zastřelené zvěře.

3. U faremně chované spárkaté zvěře byla v České republice bovinní tuberkulóza poprvé diagnostikována v květnu roku 1999 u jelena evropského na jedné farmě s asi 40 je-leny (Parmová, 1999). Avšak na základě zkušeností z jiných zemědělsky rozvinutých států Evropy, Ameriky, Austrálie a Asie představuje v současné době faremně cho-vaná zvěř nejzávažnější nebezpečí z hlediska šíření bovinní tuberkulózy. V infikova-ném chovu se totiž při velkých koncentracích zvířat šíří nákaza rychle.

4. Přestože je incidence bovinní tuberkulózy u lidí velice nízká a od roku 1985 nepřesahuje 10 nově zjištěných pacientů ročně, je možné očekávat nebezpečí přenosu infekce především od ošetřovatelů, návštěvníků zoologických zahrad aj. pocházejících ze zemí s výskytem bovinní tuberkulózy u zvířat. V České republice to jsou přede-vším sezónní pracovníci v zemědělství pocházející ze zemí bývalého Sovětského svazu a běženci.

 

Součástí těchto skript jsou proto i následující česky a anglicky psané publikace, které umožní rozšířit si v této oblasti odborné poznatky. Rovněž z nich vyplývá, že infekce způsobované zástupci komplexu M. tuberculosis jsou i v dnešní době stále aktuální.

 


Doporučená literatura

 

Soubory PPT:

Mycobacterium tuberculosis in animal and human populations and bovine tuberculosis in human population in Central European countries during  the years 1990 to 1999

http://centaur.vri.cz/news/prilohy/pril513.ppt

 

Bovine tuberculosis in the Czech Republic

http://centaur.vri.cz/news/prilohy/pril514.ppt

 

Bovine tuberculosis in animal and human populations in Central Europe during the years 1990-1999

http://centaur.vri.cz/news/prilohy/pril515.ppt

 

České publikace

 

Havelková, M. - Kubín, M. - Bartl, J. - Pavlík, I.: Tuberkulóza v lidské populaci České republiky. Veterinářství, 48, 1998, 4, 158-160.

Havelková, M. - Pavlík, I.: Veterinární a humánní medicína v epidemiologii tuberkulózy. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Státní zdravotní ústav, Praha), 2005, 14, 1, 28.

Havelková, M. - Heinigeová, B. - Cihlová, V. - Lorenc, V. - Kopecká, D. - Drasnar, T. - Šintáková, B. - Pavlík, I.: Dva neobvyklé související případy tuberkulózy. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Státní zdravotní ústav, Praha), 2005, 14, 1, 28-31.

Horváthová, A. - Pavlík, I.: Poznatky z celosvětové konference Mezinárodní unie proti tuberkulóze a plicním onemocněním. Veterinářství, 2005, 55 (1), 53-54.

Macháčková, M. - Pavlík, I. - Máchová, A.: Jezevec lesní (Meles meles) - nebezpečný rezervoár bovinní tuberkulózy ve Velké Británii a v Irsku. Veterinářství, 51, 2001, 5, 220-223.

Macháčková, M. - Lamka, J. - Dočekal, J. - Šmolík, J. - Ziegrosser, P. - Pavlík, I.: Bovinní tuberkulóza u spárkaté zvěře. Veterinářství, 50, 2000, 9, 349-355.

Macháčková, M. - Lamka, J. - Pavlík, I.: Mykobakteriální onemocnění spárkaté zvěře. Tuberkulóza skotu. Svět myslivosti, 2, 2001, 9, 10-11.

Macháčková, M. - Trčka, I. - Mátlová, L. - Pavlík I.: Bovinní tuberkulóza u divokých zvířat a nebezpečí infekce člověka. Praktický lékař, 2004, 84 (6), 324-327.

Pavlík, I.: Výskyt bovinní tuberkulózy zvířat v Americe, Austrálii, Africe a v Asii. Veterinářství, 46, 1996, 8, 354-356.

Pavlík, I. - Bartl, J. - Parmová, I. - Havelková, M.: Výskyt bovinní tuberkulózy v ČR (1969 až 1996). Veterinářství, 48, 1998, 3, 91-93.

Pavlík, I.: Hrozba bovinní tuberkulózy. Zemědělec, 4, 1996, 29, 6.

Pavlík, I. - Horváthová, A. - Bartl, J.: Tuberkulóza zvířat - stálé nebezpečí pro chovatele v České republice. Farmář, 3, 1997, 5, 69.

Pavlík, I. - Macháčková, M. - Parmová, I. - Havelková, M. - Dočekal, J.: Tuberkulóza - řešený, ale nevyřešený problém současnosti. Farmář, 6, 2000, 12, 38-42.

Pavlík, I. - Bureš, F. - Janovský, P. - Pečínka, P. - Fischer, O. - Bartoš, M. - Dvorská, L. - Kremer, K. - Van Soolingen, D.: Poslední ohnisko bovinní tuberkulózy u skotu v České republice v roce 1995. Veterinářství, 51, 2001, 1, 19-23.

Pavlík, I.: Mezinárodní Sympózium o bovinní tuberkulóze u zvířat a lidí v USA. Veterinářství, 46, 1996, 5, 224.

Pavlík, I. - Bartoš, M. - Macháčková, M.: Tuberkulóza - nevyřešený problém lidstva. Veterinářství, 50, 2000, 4, 171-172.

Pavlík, I. - Macháčková, M. - Trčka, I. - Roubal, P.: Výskyt bovinní tuberkulózy u domácích zvířat v Evropě: současný stav a perspektivy. Praktický lékař, 2004, 84 (8), 441-444.

Pavlík, I. - Trčka, I. - Dvorská, L. - Macháčková, M.: Existuje riziko infekce zvířat původcem lidské tuberkulózy? Praktický lékař. 2004, 84 (9), 515-518.

Trčka, I. - Svobodová, J. - Bartoš, M. - Škorič, M. - Mátlová, L. - Franta, V. - Pavlík, I.: Případ infekce Mycobacterium tuberculosis u psa v České republice. Veterinářství, 2005, 55 (1), 9-12.

Trčka, I. - Svobodová, J. - Bartoš, M. - Škorič, M. - Havelková, M. - Heinigeová, B. - Mátlová, L. - Franta, V. - Pavlík, I.: Přenos Mycobacterium tuberculosis z člověka na psa – málo známé riziko v humánní i veterinární medicíně. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Státní zdravotní ústav, Praha), 2005, 14, 1, 28-31.

 

In English:

 

Ayele, W. Y. - Neill, S. D. - Zinsstag, J. - Weiss, M. G. - Pavlik, I.: Bovine tuberculosis, an old disease but new threat to Africa. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease, 2004, 8 (8), 924-937.

Erler, W. - Martin, G. - Sachse, K. - Naumann, L. - Kahlau, D. - Beer, J. - Bartos, M. - Nagy, G. - Cvetnic, Z. - Zolnir-Dovc, M. - Pavlik, I.: Molecular fingerprinting of Mycobacterium bovis subsp. caprae isolates from Central Europe. Journal of Clinical Microbiology, 42, 2004, 5, 2234-2238.

Machackova, M. - Matlova, L. - Lamka, J. - Smolik, J. - Melicharek, I. - Hanzlikova, M. - Docekal, J. - Cvetnic, Z. - Nagy, G. - Lipiec, M. - Ocepek, M. - Pavlik, I.: Wild boar (Sus scrofa) as a possible vector of mycobacterial infections: review of literature and critical analysis of data from Central Europe between 1983 to 2001. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 3, 51-65.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-3-51.pdf

Pavlík, I. - Bartl, J. - Parmová, I. - Havelková, M. - Kubín, M. - Bažant, J.: Occurrence of bovine tuberculosis in animals and humans in the Czech Republic in the years 1969 to 1996. Veterinarni Medicina, 43, 1998, 7, 221-231.

Pavlik, I. - Ayele, W. Y. - Parmova, I. - Melicharek, I. - Hanzlikova, M. - Körmendy, B. - Nagy, G. - Cvetnic, Z. - Ocepek, M. - Fejzic, N. - Lipiec, M.: Incidence of bovine tuberculosis in cattle in seven Central European countries during the years 1990-1999. Veterinarni Medicina, 47, 2002, 2-3, 45-51.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-3-45.pdf

Pavlik, I. - Machackova, M. - Ayele, W. Y. - Lamka, J. - Parmova, I. - Melicharek, I. - Hanzlikova, M. - Körmendy, B. - Nagy, G. - Cvetnic, Z. - Ocepek, M. - Lipiec, M.: Incidence of bovine tuberculosis in domestic animals other than cattle and in wild animals in six Central European countries during 1990-1999. Veterinarni Medicina, 47, 2002, 5, 122-131.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-5-122.pdf

Pavlik, I. - Dvorska, L. - Bartos, M. - Parmova, I. - Melicharek, I. - Jesenska, A. - Havelkova, M. - Slosarek, M. - Putova, I. - Martin, G. - Erler, W. - Kremer, K. - Van Soolingen, D.: Molecular epidemiology of bovine tuberculosis in the Czech Republic and Slovakia in the period 1965-2001 studied by spoligotyping. Veterinarni Medicina, 47, 2002, 7, 181-194.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-7-181.pdf

Pavlik, I. - Bures, F. - Janovsky, P. - Pecinka, P. - Bartos, M. - Dvorska, L. - Matlova, L. - Kremer, K. - Van Soolingen, D.: The last outbreak of bovine tuberculosis in cattle in the Czech Republic in 1995 was caused by Mycobacterium bovis subspecies caprae. Veterinarni Medicina, 47, 2002, 9, 251-263.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/47-9-251.pdf

Pavlik, I. - Ayele, W. Y. - Parmova, I. - Melicharek, I. - Hanzlikova, M. - Körmendy, B. - Nagy, G. - Cvetnic, Z. - Katalinic-Jankovic, V. - Ocepek, M. -Zolnir-Dovc, M. - Lipiec, M.: Mycobacterium tuberculosis in animal and human populations in six Central European countries during 1990-1999. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 4, 83-89.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-4-83.pdf

Pavlik, I. - Ayele, W. Y. - Havelkova, M. - Svejnochova, M. - Katalinic-Jankovic, V. - Zolnir-Dovc, M.: Mycobacterium bovis infection in human population in four Central European countries during 1990-1999. Veterinarni Medicina, 48, 2003, 4, 90-98.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/48-4-90.pdf

Pavlik, I. - Pavlikova, H. - Dvorska, L. - Bartos, M. - Fischer, O. - Horvath, R. - Dendis, M. - Pac, L.: Risk assessment of tuberculosis infection during anatomical dissection. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Medica, 144, 2000, 80-82.

Pavlik, I. - Jahn, P. - Dvorska, L. - Bartos, M. - Novotny, L. - Halouzka, R.: Mycobacterial infections in horses: a review of the literature. Veterinarni Medicina, 2004, 49 (11), 427-440.

            http://www.vri.cz/docs/vetmed/49-11-427.pdf

 


Chov dravých ptáků v zajetí: vybrané zdravotní problémy

 

Úvod

 

Sokolovití dravci v České republice, zejména sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a raroh velký (Falco cherrug), vyžadují aktivní ochranu vzhledem k jejich poměrně malému početnímu stavu ve volné přírodě. Jak se již v mnoha zemích v Evropě a v Severní Americe potvrdilo, jen samotná ochrana hnízd dravců v přírodě před jejich zničením není dostačující. Umělý odchov a zpětné vypouštění mláďat do přírody je jedním ze způsobů, kterým je možné stavy jedinců uvedených dvou druhů zvýšit a přispět tak k úpravě rovnováhy v přírodě. O úspěšné práci chovatelů svědčí reintrodukce (vypouštění do míst, kde se před tím již někdy živočichové vyskytovali) uměle odchovaných více než 100 mláďat obou druhů od roku 1988 do přírody. Tito okroužkovaní jedinci byli zastiženi např. ve Španělsku, v Itálii a v Polsku.

 

Rovněž i počty sokolníků, kteří chovají dravce stoupá a v posledních více než dvou desetiletích se na naše pracoviště opakovaně obrací se žádostí o pomoc při řešení různých onemocnění včetně tuberkulózy.

 

Proto byly publikovány vlastní výsledky a přehledné práce, které analyzují jak infekční, tak neinfekční onemocnění u volně žijících a v zajetí chovaných dravců.


Doporučená literatura

 

České a anglické publikace

 

Lany, P. - Rychlik, I. - Barta, J. - Kundera, J. - Pavlik, I.: Salmonellae in one Falcon Breeding Facility in the Czech Republic during the period 1989-1993. Veterinarni Medicina, 44, 1999, 11, 345-352.

Pavlík, I. - Bárta, J. - Lány, P. - Fischer, O. - Černík, J. - Zendulková, D. - Kundera, J.: Zdravotní problémy v chovu dravců. I. Parazitární, bakteriální, virová a neinfekční onemocnění dospělých ptáků. Veterinářství, 47, 1997, 9, 385-388.

Pavlík, I. - Lány, P. - Šišák, M. - Dočekalová, H. - Bárta, J. - Kundera, J.: Zdravotní problémy v chovu dravců. II. Zdravotní problémy při umělém odchovu sokolovitých dravců. Veterinářství, 47, 1997, 10, 426-428.

Pavlík, I. - Černík, J. - Bárta, J. - Kundera, J. - Pecka, Z.: Occurrence of coccidia (Caryospora neofalconis and Caryospora kutzeri) in birds of prey in Falcon Breeding Facility in Milotice in the Czech Republic. Veterinarni Medicina, 43, 1998, 10, 301-306.

Rychlik, I. - Kubicek, O. - Holcak, V. - Barta, J. - Pavlik, I.: DNA fingerprinting in Falconidae, Veterinarni Medicina, 39, 1994, 2-3, 111-116.